Once the First Button is Put Wrong: An Assessment of A Study by Judith Pfeiffer on Kashf al-asrār fī ilzām al-Yahūd wa-l-aḥbār by Yūsuf Ibn Abī ʿAbd al-Dayyān

Authors

Keywords:

Yūsuf Ibn Abī ʿAbd al-Dayyān, Ṭāshkuprīzādah, refutation, Judith Pfeiffer, Kashf al-asrār, radd iʿtiqādāt al-Yahūd

Abstract

https://doi.org/10.12730/13091719.2020.112.207 Refutations by native or converted Muslims to reject religions other than Islam have been produced for ages, including during the Ottoman era. However, studies about such refutations have mainly focused on the Ottoman world from the 19th century until the 2000s. One of the exceptions is Judith Pfeiffer´s study on Kashf al-asrār fī ilzām al-Yahūd wa-l-aḥbār by Yūsuf Ibn Abī ʿAbd al-Dayyān. This paper intends to demonstrate that the conclusion reached by Pfeiffer, i.e., that the text, which she dates to 17th century within the context of the Qāḍīzādelis-Sivāsīs debate and uses as a reference, is actually a tract called al-Radd ʿalá l-Yahūd by Ṭāshkuprīzādah, is not accurate. This paper also aims to demonstrate that Ibn Abī ʿAbd al-Dayyān actually lived in the 16th century and wrote this work in relation to the Jews who had become gradually more visible in the social and cultural life of Istanbul following their migration from Spain and that the use of the reference is actually the use of the book of Ibn Abī ʿAbd al-Dayyān by Ṭāshkuprīzādah.

Author Biography

Fuat Aydın, Sakarya University

Dinler Tarihi Anabilim Dalı, Prof. Dr.

References

Adang, Camilla. “A Polemic against Judaism by A Convert to Islam from the Ottoman Period: Risālat ilzām al-yahūd fīmā zaʿamū fī l-Tawrāt min qibal ʿilm al-kalām.” Journal Asiatique 297, no. 1 (2009): 131-151. https://doi.org/10.5771/9783956506826-57.

———. “Guided to Islam by the Torah: The Risāla al-hādiya by ʿAbd al-Salām al-Muhtadī al-Muḥammadī.” Contacts and Controversies between Muslims, Jews and Christians in the Ottoman Empire and Pre-Modern Iran. Edited by Camilla Adang, Sabine Schmidtke, 57-72. Würzburg: Ergon Verlag Würzburg in Kommision, 2016. https://doi.org/10.5771/9783956506826-57.

Adang, Camilla, and Sabine Schmidtke, eds. Contacts and Controversies between Muslims, Jews and Christians in the Ottoman Empire and Pre-Modern Iran. Würzburg: Ergon Verlag Würzburg in Kommision, 2016.

Alıcı, Mehmet. “Osmanlı Son Döneminde Müslüman-Hıristiyan Tartışmalara Dair Bir Karşılaştırma: Şemsü’l-Hakîka ve Râfi’u’ş-Şübühât ya`ni, Cevâb-i Risâle-i Şemsü’l-Hakîkat”. Mukaddime: Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7, no. 1 (2016): 31-52. https://doi.org/10.19059/mukaddime.26539.

Aslan, Adnan. “Batı Perspektifinde Dini Çoğulculuk Meselesi.” İslam Araştırmaları Dergisi 2 (1998): 143-163.

Aydın, Fuat. “Konjonktürün Ürettiği Yahudi-karşıtı Bir On altıncı Yüzyıl Reddiyesi: Kitâbu Keşfi’l-Esrâr Fî İlzâmi’l-Yehûd ve’l-Ahbâr.” In Osmanlı’da Felsefe, Tasavvuf ve Bilim, edited by Fuat Aydın and Mükerrem Zülfikar Bedizel, 199-245. Istanbul: OMAMER & Mahya, 2016.

Aydın, Fuat and Halim Öznurhan. “Bir Nev-Müslimin Yahudilik Reddiyesi: Risāletü İlzāmi’l-Yehūd fī mā Zeʿamū fī’t-Tevrāt min Kıbeli ʿİlmi’l-Kelâm.”Darulfunun Ilahiyat 30, no. 2 (2019), 457-498. https://doi.org/10.26650/di.2019.30.2.0032.

Aydın, Mehmet. “Hıristiyanlığa Karşı Yazılmış Türkçe Reddiyeler.” Diyanet Dergisi 19, no. 1 (1983): 15-23.

———. Müslümanların Hıristiyanlara Karşı Yazdıkları Reddiyeler ve Tartışma Konuları. Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları, 1989.

ben-Naeh, Yaron. Jews in the Realm of Sultans: Ottoman Jewish Society in the Seventeenth Century. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008.

Bilgin, Orhan. “Ferâğ Kaydı.” In Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), XII, 354-356.

Braudel, Benjamin, and Bernard Lewis, eds. Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of a Plural Society. 2 vols. New York: Holmes & Meier, 1982.

———. History of the Jewish Community in Istanbul: The Formative Years, 1453-1566. Leiden: Brill, 2002.

Caspar, Robert, et al. “Bibliographie Du Dialogue Islamo-Chrétien, Bibliographie (VIIe Xe siècle).” Islamochristiana 1 (1975): 125-176.

———. “Bibliographie Du Dialogue Islamo-Chrétien, Bibliographie (XIe XIIe siècle).” Islamochristiana 5 (1977): 255-284;

———. “Bibliographie Du Dialogue Islamo-Chrétien, Bibliographie (XIIIe XIVe siècle).” Islamochristiana 4 (1978): 247-267.

———. “Bibliographie Du Dialogue Islamo-Chrétien, Bibliographie (XIe XIIe siècle).” Islamochristiana 5 (1979): 299-317.

De Epalza-Khoury et al. “Bibliographie Du Dialogue Islamo-Chrétien, Bibliographie (XIe XIIe siècle).” Islamochristiana 2 (1976): 187-248.

Doğan, Hatice. Osmanlı Devleti’nde Hahambaşılık Müessesesi. İstanbul: Gözlem Gazetecilik Basın Yayın A.Ş., 2003.

Eroğlu, Ahmet Hikmet. Osmanlı Devletin`de Yahudiler: XIX. Yüzyılın Sonuna Kadar. Ankara: Berivan Yayınları, 2013.

Göregen, Mustafa. Müslüman-Yahudi Polemikleri. İstanbul: Hikmetevi Yayınları, 2014.

Ibn Abī ʿAbd al-Dayyān, Yūsuf. Kitāb kashf al-asrār fī ilzām al-Yahūd wa-l-aḥbār. Istanbul: Süleymaniye Library, Bağdatlı Vehbi, MS 2022, fol. 112a-121a.

İnce-, İrfan, and Fuat Aydın. “Bir 17. Yüzyıl İhtida Anlatısı: Bir Atinalı Mühtedî, Bir Osmanlı Kadısı.” In Sahn-ı Semân’dan Dârü’fünûn’a, Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVII. Yüzyıl. 507-578. Istanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2017.

İpşirli, Mehmet, and Ziya Demir. “Sâdî Çelebi.” In Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (DİA), XXXV, 404-405.

Krstiā, Tijana. Osmanlı Dünyasında İhtida Anlatıları: 15-17. Yüzyıllar. Translated by Ahmet Tunç Şen. Istanbul: Kitap Yayınevi, 2015.

Levi, Avigdor, ed. The Jews of the Ottoman Empire. Princeton/Washington: Mohr Siebeck, 1994.

Meral, Yasin. “Yahudi-Hıristiyan-Müslüman Reddiye Geleneği.” In Dinlerarası İlişkiler El Kitabı, edited by Ali İsra Güngör, 161-176. Ankara: Grafik Yayınları, 2017.

Mutçalı, Serdar. Arapça-Türkçe Sözlük. İstanbul: Dağarcık Yayınları, 1995.

Perlmann, Moshe, “The Medieval Polemics between Islam and Judaism.” In Religion in a Religious Age, edited by S. D. Goitein, 103-138. Cambridge: Association for Jewish Studies, 1974.

Pfeiffer, Judith. “Confessional polarization in the 17th century Ottoman Empire and Yūsuf Ibn Ebī ʿAbdü’d-Deyyān’s Keşfü’l-esrār fī ilzāmi’l-Yehūd ve’l-aḥbār.” In Contacts and Controversies between Muslims, Jews and Christians in the Ottoman Empire and Pre-Modern Iran, edited by Camilla Adang and Sabine Schmidtke, 15-56. Würzburg: Ergon Verlag Würzburg in Kommision, 2016. https://doi.org/10.5771/9783956506826-15.

Rozen, Minna. Jewish Identity and Society in the Seventeeth Century: Relfections on the Life ant Work of Refal Mordkhai Malki. Tubingen: J. C. B. Mohr, 1992.

Samir, Khalil et al. “Bibliographie Du Dialogue Islamo-Chrétien, Bibliographie (septième partie), Autors arabes chrétiens du XIIIe siècle.” Islamochristiana 7 (1981): 299-317.

Schmidtke, Sabine. “Epistle Forcing the Jews [to admit their error] with regard to what they contend about the Torah, by dialectical reasoning (Risālat ilzām al-yahūd fīmā zaʿamū fī l-tawrāt min qibal ʿilm al-kalām) by al-Salām ʿAbd al-ʿAllām. A Critical Edition.” In Contacts and Controversies between Muslims, Jews and Christians in the Ottoman Empire and Pre-Modern Iran, edited by Camilla Adang and Sabine Schmidtke, 73-82. Würzburg: Ergon Verlag Würzburg in Kommision, 2016. https://doi.org/10.5771/9783956506826-73.

Schmidtke, Sabine, and Camilla Adang. “Aḥmad b. Muṣṭafā Ṭāshkubrīzāde’s (d. 968/1561) Polemical Tract against Judaism.” Al-Qantara 29 no. 1 (2008):79-113. https://doi.org/10.3989/alqantara.2008.v29.i1.50.

———. “The Rightly Guiding Epistle (er-Risāla al-hādiya) by ʿAbd al-Salām al-Muhtadī al-Muḥammadī: A Critical Edition.” Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 36 (2009): 439-470.

Steinschneider, Moritz. Polemische und apologetische Litarature in arabischer Sprace, zwischen Muslimen, Christen und Juden, nebst Anhängen verwandten Inahts. Hildesheim: Georg Olms Verlansbuchhandlung, 1966.

Ṭāshkuprīzādah Aḥmad Efendī (as Taşköprülüzâde), Osmanlı Bilginleri: eş-Şakâiku’n-Nu’mâniyye fî ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye. Translated by Muharrem Tan. Istanbul: İz Yayıncılık, 2007.

Taşpınar, İsmail. Hacı Abdullah Petrici’nin Hıristiyanlık Eleştirisi. Istanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2014.

Vankulu Mehmed Efendi (Mehmet b. Mustafa el-Vânî). Vankulu Luğatı. 2 vols. Edited by Mustafa Koç and Eyyüp Tanrıverdi. Istanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014.

Downloads

Published

2021-01-01

How to Cite

Aydın, F. (2021). Once the First Button is Put Wrong: An Assessment of A Study by Judith Pfeiffer on Kashf al-asrār fī ilzām al-Yahūd wa-l-aḥbār by Yūsuf Ibn Abī ʿAbd al-Dayyān. Ilahiyat Studies, 11(2), 165–187. Retrieved from https://ilahiyatstudies.org/index.php/journal/article/view/922

Issue

Section

Articles