<b>Sunnī-Shīʿī Interaction in the Early Period “ The Transition of the Chains of Ahl al-Sunna to the Shīʿa “</b>

Authors

  • Bekir Kuzudişli Istanbul University

Abstract

https://doi.org/10.12730/13091719.2015.61.122 The objective of this study is to examine when and by whom Sunnī narrations (isnāds) such as “companion > successor¦„ were incorporated within the Shīʿī ḥadīth canons, even though these references are rarely seen in the Shīʿī tradition. This study does not merely reveal how the mentioned chains/isnāds passed from Ahl al-sunna to Shīʿa but also provides significant ideas with regard to the historical journey of the Shīʿī ḥadīth narrative (riwāya). Thus, I hope to obtain clues about the origins of certain narratives that the Shīʿa consider critical of Ahl al-sunna but that cannot be proven by Sunnī sources. To remain loyal to the limits of this study, I will compare the chapters “Thawāb al-aʿmāl wa-ʿiqāb al-aʿmāl„ within al-Maḥāsin by al-Barqī, who treats the era of the eleventh imām and al-Ghayba al-á¹¢ughrā (The Lesser Occultation), and Thawāb al-aʿmāl wa-ʿiqāb al-aʿmāl by Sheikh Sadūq, who conducted his scholarly life during al-Ghayba al-Kubrā (The Greater Occultation) period, with regard to the use of Sunnī chains. These two works are especially important because they reflect tendencies both before and after the Greater Occultation.

Author Biography

Bekir Kuzudişli, Istanbul University

 

References

ʿAbd ibn Ḥumayd, Abū Muḥammad, Muntakhab min Musnad (eds. á¹¢ubḥī al-Badrī al-Sāmarrāʾī and Maḥmūd Khalīl al-Saʿīdī; Beirut: ʿālam al-Kutub, 1988).

al-Abṭaḥī, MuhÌ£ammad ʿAliÌ MuwahÌ£hÌ£id, Tahdhīb al-maqāl fī tanqīḥ Kitāb al-rijāl, 4 vols., (Qom: Sayyid Shudā, 1996).

Abū Nuʿaym al-Iṣbahānī, Aḥmad ibn ʿAbd Allāh, Kitāb al-ḍuʿafāʾ (ed. Fārūq Ḥamāda; al-Dār al-Bayḍāʾ: Dār al-Thaqāfa, 1984).

Aḥmad ibn Ḥanbal, al-Musnad, 50 vols. (ed. Shuʿayb al-Arnāʾūṭ; Beirut: Muʾassasat al-Risāla, 1988).

al-Albānī, MuhÌ£ammad NaÌsÌ£ir al-DiÌn, Silsilat al-aḥādīth al-ḍaʿīfa wa-l-mawḍūʿa wa-atharuhū l-sayyiʾ fī l-umma, 14 vols., (Riyadh: Dār al-Maʿārif, 1992).

al-Amīn, Muḥsin, Aʿyān al-Shīʿa, 10 vols., (ed. Ḥasan al-Amīn; Beirut: Dār al-Taʿāruf, 1983)

al-Barqī, Abū Jaʿfar Aḥmad ibn Muḥammad, Kitāb al-maḥāsin, 2 vols., (ed. Jalāl al-Dīn al-Ḥusaynī; Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmiyya, 1370).

al-Bihbahānī, Muḥammad Bāqir al-Waḥīd, Taʿlīqa ʿalā Minhāj al-maqāl (n.p., n.d).

al-Dhahabī, Abū ʿAbd Allāh Shams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ʿUthmān, Mīzān al-iʿtidāl fī naqḍ al-rijāl, 8 vols., (eds. ʿAlī Muḥammad Muʿawwaḍ and ʿādil Aḥmad ʿAbd al-Mawjūd; Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1995).

al-Dhahabī, Abū ʿAbd Allāh Shams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ʿUthmān, Siyar aʿlām al-nubalaʾ, 25 vols., (eds. Shuʿayb al-Arnāʾūṭ and ʿAlī Abū Zayd; 3rd edn., Beirut: Muʾassasat al-Risāla, 1985).

al-Faḍl ibn Shādhān, al-āªḍāḥ (ed. Jalāl al-Dīn al-Ḥusaynī al-Urmawī; Teh-ran: Dānishgāh-i Tehrān, 1984).

al-Ḥākim al-Nīsābūrī, Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn Muḥammad, al-Mustadrak ʿalā l-á¹¢aḥīḥayn, 4 vols., (ed. Yūsūf ʿAbd al-Raḥmān al-Marʿashlī; Beirut: Dār al-Maʿrifa, n.d.).

al-Haythamī, Abū l-Ḥasan Nūr al-Dīn ʿAlī ibn Abī Bakr ibn Sulaymān, Bughyat al-bāḥith ʿan zawaʾid Musnad al-Ḥārith, 2 vols., (ed. al-Ḥusayn Aḥmad á¹¢āliḥ al-Bākirī; Medina: al-Jāmiʿa al-Islāmiyya Markaz Khiḍmat al-Sunna wa-l-Sīra al-Nabawiyya, 1992).

al-Ḥillī, al-ʿAllāma Ibn al-Muṭahhar Jamāl al-Dīn Ḥasan ibn Yūsuf, āªḍāḥ al-ishtibāh (ed. Sheikh Muḥammad al-Ḥassūn; Qom: Muʾassasat al-Nashr al-Islāmī, 1990).

al-Ḥillī, al-ʿAllāma Ibn al-Muṭahhar Jamāl al-Dīn Ḥasan ibn Yūsūf, Khulāṣat al-aqwāl fī maʿrifat al-rijāl (ed. Jawād al-Qayyūmī, Qom: Muʾassasat Nashr al-Faqāha, 1996).

al-Ḥillī, al-HÌ£asan Ibn ʿAliÌ Ibn DaÌwud, Rijāl Ibn Dāwūd (ed. Muḥammad á¹¢ādiq āl Baḥr al-ʿulūm; Najaf: al-Maṭbaʿa al-Ḥaydariyya, 1972).

Ibn ʿAbd al-Barr, Yūsūf ibn ʿAbd Allāh, al-Istidhkār li-madhhab ʿulamāʾ al-amṣār fī mā taḍammanahū al-Muwaṭṭaʾ min maʿānī al-raʾy wa-l-āthār, 30 vols., (ed. ʿAbd al-Muʿṭī Amīn al-Qalʿajī; Damascus: Dār al-Quṭayba & Aleppo: Dār al-Waʾy, 1993).

Ibn Abī Ḥātim, Abū Muḥammad ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad al-Rāzī, al-Jarḥ wa-l-taʿdīl, 9 vols., (Beirut: Dār al-Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1952).

Ibn Abī Ḥātim, Abū Muḥammad ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad al-Rāzī, Tafsīr Ibn Abī Ḥātim, 10 vols., (ed. Asʿad Muḥammad al-Ṭayyib; á¹¢aydā: al-Maktaba al-ʿAṣriyya, n.d.).

Ibn Abī Shayba, al-Muṣannaf, 26 vols., (ed. Muḥammad ʿAwwāma; Jedda: Shirkat Dār al-Qibla & Damascus: Muʾassasat ʿUlūm al-Qurʾān, 2006).

Ibn ʿAdī, ʿAbd Allāh Ibn ʿAdī al-Jurjānī, al-Kāmil fī ḍuʿafāʾ al-rijāl, 7 vols., (Beirut: Dār al-Fikr, 1988).

Ibn al-Ghaḍāʾirī, Abū l-Ḥusayn Aḥmad ibn Ḥusayn, al-Rijāl li-Ibn al-Ghaḍāʾirī (ed. Muḥammad Riḍā al-Ḥusaynī al-Jalālī; Qom: Dār al-Ḥadīth, 2001).

Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Abū l-Faḍl Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn ʿAlī, al-Iṣāba fī tamyīz al-ṣaḥāba, 8 vols., (ed. ʿAlī Muḥammad al-Bijāwī; Beirut: Dār al-Jīl, 1991).

Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Abū l-Faḍl Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn ʿAlī, Lisān al-Mīzān, 10 vols., (eds. ʿAbd al-Fattāḥ Abū Ghudda and Salmān ʿAbd al-Fattāḥ Abū Ghudda; Beirut: Maktabat al-Matbūʿāt al-Islāmiyya, 2002).

Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Abū l-Faḍl Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn ʿAlī, Tahdhīb al-Tahdhīb, 11 vols., (Beirut: Dār al-Fikr, 1405/1984).

Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Abū l-Faḍl Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn ʿAlī, Taʿjīl al-manfaʿa bi-zawāʾid rijāl al-aʾimma al-arbaʿa, 2 vols., (ed. Ikrām Allāh Imdād al-Ḥaqq; Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, n.d.).

Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Abū l-Faḍl Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn ʿAlī, Taqrīb (ed. Muḥammad ʿAwwāma; n.p.: Dār al-Rashīd, 1986).

Ibn Ḥibbān, Abū Ḥātim Muḥammad ibn Ḥibbān al-Bustī, Kitāb al-majrūḥīn min al-muḥaddīthīn wa-l-ḍuʿafāʾ wa-l-matrūkīn, 3 vols. in one, (ed. Maḥmūd Ibrāhīm Zāyad; Aleppo: Dār al-Waʾy, 1975).

Ibn Ḥibbān, Abū Ḥātim Muḥammad ibn Ḥibbān al-Bustī, Kitāb al-Thiqāt, 9 vols., (ed. as-Sayyid Sharaf al-Dīn Aḥmad; n.p.: Dār al-Fikr, 1975).

Maʿmar ibn Rāshid, Abū ʿUrwa Maʿmar ibn Rāshid al-Baṣrī, Kitāb al-jāmiʿ, 11 vols., (along with ʿAbd al-Razzāq ibn Hammām al-á¹¢anʿānī´s al-Muṣannaf ed. Ḥabib al-Raḥmān al-Aʿẓamī; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1983).

Ibn Taymiyya, Minhāj al-sunna al-nabawiyya, 9 vols., (ed. Muḥammad Rashād Sālim; Riyadh: Jāmiʿat al-Imām Muḥammad ibn Suʿūd al-Islāmiyya, 1986).

Isḥāq ibn Rāhūya, Abū Yaʿqūb Isḥāq ibn Ibrāhīm, Musnad Isḥāq ibn Rāhūya, 5 vols., (ed. ʿAbd al-Ghafūr ʿAbd al-Ḥaqq al-Balūshī; Medina: Dār al-āªmān, 1991).

al-Jawāhirī, Muḥammad, al-Mufīd min Muʿjam rijāl al-ḥadīth (2nd edn., Qom: Maktabat al-Maḥallātī, 2003).

Karagözoğlu, Macit, Zayıf Raviler: Duafâ Literatürü ve Zayıf Rivayetler (Istanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2014).

al-Khaṭīb al-Baghdādī, AbuÌ Bakr AhÌ£mad ibn ʿAliÌ ibn Thābit, Kitāb al-muttafiq wa-l-muftariq, 3 vols., (ed. Muḥammad á¹¢ādiq āydin Ḥamīdī; Damas-cus: Dār al-Qādirī, 1997).

al-Khaṭīb al-Baghdādī, AbuÌ Bakr AhÌ£mad ibn ʿAliÌ ibn Thābit, Tārīkh Baghdād aw-Madīnat al-salām, 14 vols., (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, n.d.).

al-Khazzāz, ʿAliÌ ibn MuhÌ£ammad, Kifāyāt al-athar fī l-nuṣūṣ ʿalā l-aʾimma al-ithnā ʿashar (ed. ʿAbd al-Laṭīf al-Ḥusaynī; Qom: Maṭbaʿat al-Khayyām, 1981).

Khūʾī, AbuÌ l-QaÌsim ibn ʿAliÌ Akbar, Muʿjam rijāl al-ḥadīth wa-tafṣīl ṭabaqāt al-ruwāt, 24 vols., (5th edn., n.p.: 1992).

Kohlberg, Etan, “From Imāmiyya to Ithnā-ʿAshariyya,„ Bulletin of the School of Oriental and African Studies 39/3, 521-534.

al-Kulaynī, Abū Jaʿfar Thiqat al-islām Muḥammad ibn Yaʿqūb ibn Isḥāq, al-Kāfī, 8 vols., (ed. ʿAlī Akbar al-Ghaffārī; 2nd edn., Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmiyya, 1968).

Kuzudişli, Bekir, Şia´da Hadis Rivâyeti ve İsnâd, (Istanbul: Bsr Yayıncılık, 2011).

al-Majlisī, Muḥammad Bāqir ibn Muḥammad Taqī, Biḥār al-anwār al-jāmiʿa li-durar akhbār al-aʾimma al-aṭhār, 110 vols., (Beirut: Muʾassasat al-Wafāʾ, 1983).

al-Māmaqānī, ʿAbd Allāh ibn Muḥammad, Tanqīḥ al-maqāl fī ʿilm al-rijāl, 34 vols. (not completed yet), (ed. Muḥyī al-Dīn al-Māmaqānī; 1st edn., Qom: Muʾassasat āl al-Bayt, 2002).

al-Mawṣilī, Abū Yaʿlā Aḥmad ibn ʿAlī, Musnad Abī Yaʿlā al-Mawṣilī, 14 vols., (ed. Ḥusayn Salīm Asad; Damascus: Dār al-Maʾmūn li-l-Turāth, 1984).

al-Mizzī, Yūsūf ibn ʿAbd al-Raḥmān, al-Tahdhīb al-kamāl fī asmāʾ al-rijāl, 35 vols., (ed. Bashshār ʿAwwād Maʿrūf; Beirut: Muʾassasat al-Risāla, 1983).

Muḥammad ibn ʿUthmān ibn Abī Shayba, al-ʿArsh wa-mā ruwiya fīhi (ed. Muḥammad ibn Ḥamd al-Ḥammūd; al-Kuwait: Maktabat al-Muʿallā, 1406 H).

al-Najāshī, Abū l-ʿAbbās Aḥmad ibn ʿAlī, Fihrist asmāʾ muṣannifī l-Shīʿa al-mushtahar bi-rijāl al-Najāshī (ed. Mūsā al-Zanjānī; 5th edn., Qom: Muʾassasat al-Nashr al-Islāmī, 1995).

al-Namāzī, ʿAliÌ al-NamaÌziÌ ShaÌhruÌdiÌ, Mustadrakāt ʿilm rijāl al-ḥadīth, 8 vols., (ed. Ḥasan ibn ʿAlī al-Namāzī; Tehran: Shafaq, 1991).

al-Nuʿmānī, Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Ibrāhīm Ibn Abī Zaynab, Kitāb al-ghayba (ed. Fāris Ḥassūn Karīm; Qom: Anwār al-Hudā, 2001).

al-SÌ£adr, Ḥasan ibn HaÌdiÌ, Nihāyat al-dirāya fī sharḥ al-risāla al-mawsūma bi-l-Wajīza li-l-Bahāʾī (ed. Mājid al-Gharbāwī; Qom: Nashr al-Mashʿar, n.d.).

al-á¹¢afadī, Abū l-á¹¢afāʾ á¹¢alāḥ al-Dīn Khalīl ibn Aybak, Kitāb al-wāfī bi-l-wafayāt, 29 vols., (eds. Aḥmad al-Arnāʾūṭ and Dhikrī Muṣṭafā; Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 2000).

al-á¹¢affār, Abū Jaʿfar Muḥammad ibn Ḥasan, Baṣāʾir al-darajāt al-kubrā fī faḍāʾil āl Muḥammad, 2 vols., (ed. Muḥammad Sayyid Ḥusayn al-Muʿallim; Beirut: Dār Jawād al-Aʾimma, 2007).

al-Sheikh al-á¹¢adūq, Abū Jaʿfar Muḥammad ibn ʿAlī ibn Bābawayh al-Qummī, Faḍāʾil al-ashhur al-thalātha (ed. Mīrzā Ghulām Riḍā ʿIrfāniyān; Beirut: Dār al-Maḥajja al-Bayḍāʾ, 1992).

al-Sheikh al-á¹¢adūq, Abū Jaʿfar Muḥammad ibn ʿAlī ibn Bābawayh al-Qummī, al-Khiṣāl (ed. ʿAlī Akbar al-Ghaffārī; Qom: Jamāʿa al-Mudarrisīn, 1403/1983).

al-Sheikh al-á¹¢adūq, Abū Jaʿfar Muḥammad ibn ʿAlī ibn Bābawayh al-Qummī, Tawḥīd (ed. Hāshim al-Ḥusaynī al-Ṭahrānī; Beirut: Dār al-Maʿrifa, n.d.).

al-Sheikh al-á¹¢adūq, Abū Jaʿfar Muḥammad ibn ʿAlī ibn Bābawayh al-Qummī, Thawāb al-aʿmāl wa-ʿiqāb al-aʿmāl (ed. Ḥusayn al-Aʿlamī; Beirut: Muʾassasat al-Aʿlamī li-l-Maṭbūʿāt, 1989).

Shuʿayb al-Arnāʾūṭ and ʿAwwād Maʿrūf, TahÌ£riÌr TaqriÌb al-TahdhiÌb, 4 vols., (Beirut: Muʾassasat al-Risāla, 1997).

al-Ṭabarānī, Abū l-Qāsim Sulaymān ibn Aḥmad, al-Muʿjam al-ṣaghīr, 2 vols., (Beirut & ʿAmmān: al-Maktab al-Islāmī & Dār ʿAmmār, 1985).

al-Ṭabarānī, Abū l-Qāsim Sulaymān ibn Aḥmad, Musnad al-Shāmiyyīn, 4 vols., (ed. Muḥammad ʿAbd al-Majīd al-Salafī; Beirut: Muʾassasat al-Risāla, 1989).

Tafrīshī, Muṣṭafā ibn al-Ḥusayn, Naqd al-rijāl, 5 vols., (ed. Muʾassasat ʿāl al-Bayt li-Ihyāʾ al-Turāth; Qom: Muʾassasat āl al-Bayt, 1998).

Topgül, Muhammed Enes, Erken Dönem Şiî Ricâl İlmi: Keşşî Örneği (PhD. dissertation; Istanbul: Marmara University, 2015).

Topgül, Muhammed Enes, Hadis Rivâyetinde Şiilik Eğilimi (MA thesis; Istanbul: Marmara University, 2010).

al-Ṭūsī, Abū Jaʿfar Muḥammad ibn al-Ḥasan, al-Fihrist (ed. Jawad al-Qayyūmī; 1st edn., n.p.: Muʾassasat Nashr al-Faqāha, 1997).

al-Ṭūsī, Abū Jaʿfar Muḥammad ibn al-Ḥasan, Ikhtiyār maʿrifat al-rijāl “(al-maʿrūf bi-Rijāl al-Kashshī), 2 vols., (ed. Mahdī al-Rajāʾī; Qom: Muʾassasat āl al-Bayt, 1984).

al-Ṭūsī, Abū Jaʿfar Muḥammad ibn al-Ḥasan, al-Istibṣār fī mā ukhtulifa min al-akhbār, 4 vols., (ed. Ḥasan al-Mūsawī al-Kharsān; Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmiyya, 1984).

al-Ṭūsī, Abū Jaʿfar Muḥammad ibn al-Ḥasan, Rijāl al-Ṭūsī (ed. Jawād al-Qayyūmī; Qom: Muʾassasat al-Nashr al-Islāmī, 1995).

al-Ṭūsī, Abū Jaʿfar Muḥammad ibn al-Ḥasan, Tahdhīb al-aḥkām fī sharḥ al-Muqniʿa li-l-Shaykh al-Mufīd, (eds. HÌ£asan al-MuÌsawiÌ KharsaÌn and MuhÌ£ammad ibn MuhÌ£ammad MufiÌd; Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmiyya, 1985).

al-Tustarī, MuhÌ£ammad TaqiÌ, Qāmūs al-rijāl, 12 vols., (Qom: Muʾassasat al-Nashr al-Islāmī, 1999).

al-ʿUqaylī, Abū Jaʿfar Muḥammad ibn ʿAmr, al-á¸uʿafāʾ al-kabīr, 4 vols., (ʿAbd al-Muʿṭī Amīn Qalʾajī) (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1984).

Downloads

Published

2016-02-20

How to Cite

Kuzudişli, B. (2016). <b>Sunnī-Shīʿī Interaction in the Early Period “ The Transition of the Chains of Ahl al-Sunna to the Shīʿa “</b>. Ilahiyat Studies: A Journal on Islamic and Religious Studies, 1(1), 7–45. Retrieved from https://ilahiyatstudies.org/index.php/journal/article/view/264

Issue

Section

Articles